• 2021-01-18 09:43:06
 • 阅读(10190)
 • 评论(2)
 • u96c4u5b89u65b0u533au8bbeu7acbu4ee5u6765uff0cu575au6301u751fu6001u4f18u5148u3001u7effu8272u53d1u5c55uff0cu52aau529bu5efau8bbeu7effu8272u4f4eu78b3u65b0u533au548cu521bu65b0u9a71u52a8u53d1u5c55u65b0u533au3002u5982u4ecauff0cu5728u96c4u5b89u65b0u533au7684u5927u5730u4e0auff0c300u591au4e2au5de5u5730u5854u540au6797u7acbuff0c10u591au4e07u540du5efau8bbeu8005u663cu591cu594bu6218uff0cu4e00u5ea7u627fu8f7du7740u201cu5343u5e74u5927u8ba1u3001u56fdu5bb6u5927u4e8bu201du7684u73b0u4ee3u5316u65b0u57ceu6b63u5728u6084u7136u5d1bu8d77u3002

  u751fu6001u4f18u5148u7effu8272u5148u884c u6253u597du201cu84ddu7effu5e95u8272u201d

  u5148u690du7effu3001u540eu5efau57ceuff0cu662fu96c4u5b89u65b0u533au5efau8bbeu7684u65b0u7406u5ff5u3002

  u201cu96c4u5b89u65b0u533au5c31u8981u9760u5b9cu5c45u7684u751fu6001u73afu5883u6765u4f53u73b0u4ef7u503cu3001u589eu52a0u5438u5f15u529bu3002u201du96c4u5b89u96c6u56e2u751fu6001u516cu53f8u76f8u5173u8d1fu8d23u4ebau4ecbu7ecdu8bf4uff0c2017u5e7411u670813u65e5uff0cu96c4u5b89u65b0u533au5728u201cu5343u5e74u79c0u6797u201d9u53f7u5730u5757u683du4e0bu7b2cu4e00u68f5u6811u3002u622au81f32020u5e74u5e95uff0cu96c4u5b89u65b0u533au603bu9020u6797u9762u79efu5df2u8fbe41u4e07u4ea9uff0cu6811u6728u8fbe200u591au79cdu3002

  u96c4u5b89u65b0u533au5bb9u57ceu53bfu9ad8u5c0fu738bu6751u6751u6c11u5bf9u8fd1u51e0u5e74u7684u73afu5883u53d8u5316u6df1u6709u4f53u4f1auff1au73b0u5728u6811u8d8au6765u8d8au591auff0cu5929u84ddu4e86uff0cu9e1fu591au4e86uff0cu7a7au6c14u6e05u65b0u547cu5438u987au7545u4e86uff0cu91ceu5154u3001u5c71u9e21u5728u201cu5343u5e74u79c0u6797u201du91ccu4e5fu5f88u5e38u89c1u3002

  u767bu4e0au201cu5343u5e74u79c0u6797u201du91ccu7684u4e8cu5c42u89c2u666fu5e73u53f0u8fdcu773auff0cu8301u58eeu7684u6cb9u677eu5728u5bd2u51acu4e2du4f9du7136u90c1u90c1u8471u8471uff0cu683eu6811u3001u94f6u674fu3001u56fdu69d0u7b49u7ec4u6210u7684u5927u7247u4e1bu6797uff0cu9759u9759u5730u7b49u5f85u6625u5929u7684u5230u6765u3002

  u6839u636eu89c4u5212uff0cu672au6765u96c4u5b89u65b0u533au5c06u9576u5d4cu5728u84ddu7effu4ea4u7ec7u7684u751fu6001u7a7au95f4u4e4bu4e2duff0cu84ddu7effu7a7au95f4u5360u6bd4u7a33u5b9au572870%u3002u5176u4e2duff0cu201cu5343u5e74u79c0u6797u201du662fu201cu7effu8272u201du7684u4ee3u8868uff0cu800cu201cu84ddu8272u201du6307u7684u662fu201cu534eu5317u660eu73e0u201du767du6d0bu6dc0u3002

  u767du6d0bu6dc0u4e4bu4e8eu96c4u5b89uff0cu72b9u5982u897fu6e56u4e4bu4e8eu676du5ddeu3002u4e2du56fdu5de5u7a0bu9662u9662u58ebu66f2u4e45u8f89u8868u793auff0cu767du6d0bu6dc0u751fu6001u73afu5883u6cbbu7406u3001u4fddu62a4u5173u7cfbu5230u533au57dfu751fu6001u5b89u5168u548cu65b0u533au751fu6001u6587u660eu5efau8bbeuff0cu76f4u63a5u5f71u54cdu7740u4eacu6d25u5180u533au57dfu751fu6001u5b89u5168u548cu53efu6301u7eedu53d1u5c55u8fc7u7a0bu3002

  u96c4u5b89u65b0u533au751fu6001u73afu5883u5c40u515au7ec4u6210u5458u3001u4e00u7ea7u8c03u7814u5458u7a0bu94a2u8bf4uff0c2020u5e74u96c4u5b89u65b0u533au8c0bu5212u5b9eu65bdu4e869u5927u7c7bu300140u4e2au767du6d0bu6dc0u751fu6001u73afu5883u7efcu5408u6cbbu7406u9879u76eeuff1bu7d2fu8ba1u5b9eu65bd9u6b21u5e9cu6cb3u4e0au6e38u4fddu5b9au96e8u6c61u6c34u4e0bu6cc4u5e94u6025u5904u7f6eu5de5u4f5cuff0cu786eu4fddu4e0du8ba9u4e00u6ef4u6c61u6c34u6d41u5165u767du6d0bu6dc0u3002

  u96c4u5b89u65b0u533au516cu5171u670du52a1u5c40u526fu5c40u957fu738bu8363u8bf4uff0cu622au81f32020u5e74u5e95uff0cu767du6d0bu6dc0360u5e73u65b9u516cu91ccu5185u548cu5165u6dc0u6cb3u6d41u4e24u4fa7u5916u5ef61000u7c73u8303u56f4u5185u7684u7a3bu7530u3001u85d5u7530u5168u9762u9000u51fauff1bu5173u505cu6dc0u533au3001u6dc0u8fb9u3001u4ee5u53cau5883u5185u4e0au6e38u6cb3u6d411u516cu91ccu8303u56f4u5185u7684u755cu79bdu517bu6b96u573auff08u6237uff094069u5bb6u3002u540cu65f6u4f9du6258u533au57dfu8c03u6c34u5de5u7a0buff0cu767du6d0bu6dc0u751fu6001u8865u6c34u5171u7ea65.56u4ebfu7acbu65b9u7c73uff0cu767du6d0bu6dc0u6e56u5fc3u533au6c34u8d28u8fbeu5230u2163u7c7bu3002

  u96c4u5b89u65b0u533au751fu4ea7u751fu6d3bu65b9u5f0fu548cu57ceu5e02u5efau8bbeu8fd0u8425u6a21u5f0fuff0cu4e5fu90fdu5c06u662fu7effu8272u4f4eu78b3u7684u3002u4eceu7effu8272u793eu533au5230u7effu8272u5efau7b51uff0cu518du5230u516cu5171u8bbeu65bdu914du5957uff0cu90fdu6307u5411u521bu9020u7f8eu597du751fu6d3bu8fd9u4e00u76eeu7684u3002

  u52aau529bu6253u9020u8d2fu5f7bu65b0u53d1u5c55u7406u5ff5u7684u521bu65b0u53d1u5c55u793au8303u533a

  u5728u5168u9762u6df1u5316u6539u9769u7684u5927u68cbu5c40u4e2duff0cu96c4u5b89u4e89u5f53u201cu6539u9769u5148u950bu201duff0cu901au8fc7u5927u80c6u63a2u7d22u3001u5148u884cu5148u8bd5uff0cu4e0du65adu63a8u8fdbu5236u5ea6u521bu65b0u3001u4f53u5236u521bu65b0u3001u79d1u6280u521bu65b0uff0cu594bu529bu6253u9020u4f18u5316u8425u5546u73afu5883u7684u6807u6746u57ceu5e02u548cu521bu65b0u53d1u5c55u7684u793au8303u57ceu5e02u3002

  u5728u7ecfu6d4eu8f6cu5411u521bu65b0u9a71u52a8u7684u9ad8u8d28u91cfu53d1u5c55u9636u6bb5uff0cu4ebau624du4f5cu4e3au53d1u5c55u7b2cu4e00u8981u7d20u7684u91cdu8981u6027u4e0du65adu51f8u663eu3002u524du4e0du4e45uff0cu96c4u5b89u65b0u533au7ba1u59d4u4f1au6b63u5f0fu5370u53d1u300au6cb3u5317u96c4u5b89u65b0u533au5c45u4f4fu8bc1u5b9eu65bdu529eu6cd5uff08u8bd5u884cuff09u300bu548cu300au6cb3u5317u96c4u5b89u65b0u533au79efu5206u843du6237u529eu6cd5uff08u8bd5u884cuff09u300buff0cu81ea2021u5e74u8d77u8bd5u884cu5c45u4f4fu8bc1u548cu79efu5206u843du6237u5236u5ea6uff0cu6807u5fd7u7740u96c4u5b89u65b0u533au6df1u5316u4ebau53e3u7ba1u7406u670du52a1u5236u5ea6u6539u9769u8fc8u51fau575au5b9eu6b65u4f10u3002

  u96c4u5b89u65b0u533au7ba1u59d4u4f1au6709u5173u8d1fu8d23u4ebau8868u793auff0cu96c4u5b89u65b0u533au7684u5c45u4f4fu8bc1u5236u5ea6u548cu79efu5206u843du6237u5236u5ea6u5c31u662fu8981u5411u65b0u533au5927u89c4u6a21u5f00u53d1u5efau8bbeu671fu6240u9700u7684u5404u7c7bu4ebau624du655eu5f00u5927u95e8uff0cu8ba9u4ed6u4eecu201cu6765u5f97u4e86u3001u7559u5f97u4f4fu3001u53d1u5c55u597du201duff0cu4e3au65b0u533au5efau8bbeu53d1u5c55u5960u5b9au575au5b9eu7684u4ebau624du57fau7840u3002

  u6df1u5316u201cu653eu7ba1u670du201du6539u9769u3002u63a8u8fdbu884cu653fu5ba1u6279u5c40u6539u9769u6a21u5f0fuff0cu63a8u884cu201cu4e00u679au5370u7ae0u7ba1u5ba1u6279u201duff0cu79efu6781u63a8u52a8u56fdu5bb6u90e8u59d4u5ba1u6279u6743u9650u5411u65b0u533au4e0bu653eu3002u6cb3u5317u7701u653fu52a1u529eu7535u5b50u7b7eu7ae0u5728u96c4u5b89u65b0u533au5e94u7528u843du5730uff0c345u9879u8bb8u53efu4e8bu9879u5728u96c4u5b89u65b0u533au653fu52a1u670du52a1u4e2du5fc3u5b9eu73b0u201cu65e0u5deeu522bu53d7u7406u201du3002

  u63a2u7d22u7b26u5408u65b0u533au5efau8bbeu53d1u5c55u9700u8981u7684u571fu5730u4f9bu5e94u653fu7b56u3002u636eu4e86u89e3uff0cu65b0u533au7efcu5408u8003u8651u5efau8bbeu53d1u5c55u9700u8981uff0cu4e0du65adu5b8cu5584u571fu5730u51fau8ba9u3001u79dfu8d41u3001u79dfu8ba9u7ed3u5408u3001u6df7u5408u7a7au95f4u51fau8ba9u3001u4f5cu4ef7u51fau8d44u5165u80a1u7b49u591au5143u5316u571fu5730u5229u7528u548cu4f9bu5e94u6a21u5f0fuff0cu4e3au96c4u5b89u65b0u533au91cdu70b9u9879u76eeu571fu5730u4f9bu5e94u5de5u4f5cu63d0u4f9bu4e86u91cdu8981u4f9du636eu548cu653fu7b56u4f9bu7ed9u3002

  u5f00u5c55u201cu8bc1u7167u5206u79bbu201du5168u8986u76d6u6539u9769uff0c172u9879u201cu8bc1u7167u5206u79bbu201du5ba1u6279u4e8bu9879u5206u7c7bu63a8u8fdbu3002u4f01u4e1au5f00u529eu5168u6d41u7a0b1u4e2au5de5u4f5cu65e5u5185u529eu7ed3uff0c35u4e2au201cu8bc1u7167u8054u529eu201du4e8bu9879u529eu7406u65f6u9650u5e73u5747u7f29u77ed62%u3002u622au81f32020u5e7412u670831u65e5uff0cu65b0u533au672cu7ea7u4f01u4e1au5171u67093516u6237uff0cu6ce8u518cu8d44u672c3198.04u4ebfu5143u3002

  u6570u5b57u4e0eu5b9eu4f53u57ceu5e02u201cu5b6au751fu5171u957fu201d u8ba9u65b0u533au66f4u667au80fd

  u57ceu5e02u8ba1u7b97u4e2du5fc3u3001u5757u6570u636eu5e73u53f0u3001u81eau4e3bu53efu63a7u533au5757u94feu5e73u53f0u3001u6570u5b57u9053u8defu5206u7ea7u6807u51c6u3001u6570u5b57u57fau7840u8bbeu65bdu5efau8bbeu2026u2026u968fu7740u4e00u6279u57ceu5e02u7ea7u667au80fdu5e73u53f0u7684u642du5efau3001u4e00u6279u6807u51c6u7684u5370u53d1u3001u4e00u6279u65b0u57fau5efau9879u76eeu7684u843du5730uff0cu96c4u5b89u65b0u533au667au80fdu57ceu5e02u201cu7834u8327u800cu51fau201du3002

  u96c4u5b89u65b0u533au9996u5e2du4fe1u606fu5b98u5f20u5f3au4ecbu7ecduff0cu96c4u5b89u65b0u533au5df2u7ecfu642du5efau8d77u4ee5u201cu4e00u4e2du5fc3u56dbu5e73u53f0u201duff08u57ceu5e02u8ba1u7b97u4e2du5fc3u3001u7269u8054u7f51u5e73u53f0u3001u89c6u9891u4e00u5f20u7f51u5e73u53f0u3001CIMu5e73u53f0u548cu5757u6570u636eu5e73u53f0uff09u4e3au6838u5fc3u7684u667au80fdu57ceu5e02u57fau7840u6846u67b6uff0cu591au9879u5173u952eu6280u672fu5df2u7ecfu5b9eu73b0u521bu65b0u7a81u7834u3002

  u96c4u5b89u65b0u533au89c4u5efau5c40u526fu5c40u957fu5218u5229u950bu8bf4uff1au201cu96c4u5b89u662fu57fau4e8eCIMu7684u5168u57ceu667au6167u5316uff0cu5728u6b64u5e73u53f0u4e0au53efu4ee5u628au57ceu5e02u5404u4e13u4e1au6570u636eu8fdbu884cu96c6u6210uff0cu4eceu800cu8fbeu5230u89c4u5212u4e00u5f20u56feu3001u5efau8bbeu76d1u7ba1u4e00u5f20u7f51u3001u57ceu5e02u6cbbu7406u4e00u76d8u68cbu7684u65b0u683cu5c40u3002u201d

  u901au8fc7u89c4u5212u5efau8bbeBIMuff08u5efau7b51u4fe1u606fu6a21u578buff09u5ba1u6279u7cfbu7edfuff0cu53efu4ee5u770bu5230u96c4u5b89u65b0u533au5404u7c7bu5de5u7a0bu9879u76eeuff0cu968fu7740u89c4u5212u3001u8bbeu8ba1u3001u65bdu5de5u5230u5efau6210u5728u5e73u53f0u4e0au5168u8fc7u7a0bu7684u5b6au751fu5171u957fu3002u5728u96c4u5b89u6570u5b57u201cu5b6au751fu57ceu5e02u201du4e0auff0cu8fd8u80fdu770bu5230u201cu5730u4e0bu201du57ceu5e02u7248u672cuff0cu5404u7c7bu7efcu5408u7ba1u5ecau3001u667au80fdu63a7u5236u88c5u7f6eu90e8u7f72u5176u4e2du3002

  u201cu5728u6570u5b57u57ceu5e02u6807u51c6u65b9u9762uff0cu6211u4eecu5df2u7ecfu5236u5b9au51fau53f0u4e8615u9879u6807u51c6uff0cu540cu65f6u57ceu5e02u8ba1u7b97u3001u6570u636eu5e73u53f0u3001u533au5757u94feu7b49u4e00u4e9bu5173u952eu6280u672fu6b63u5728u52a0u5febu843du5730uff0cu6574u4e2au96c4u5b89u65b0u533au6570u5b57u57ceu5e02u6b63u5448u73b0u4ece0u52301u7684u7a81u7834u3002u201du96c4u5b89u65b0u533au515au5de5u59d4u59d4u5458u3001u7ba1u59d4u4f1au526fu4e3bu4efbu5434u6d77u519bu8bf4u3002

  u636eu4e86u89e3uff0cu96c4u5b89u65b0u533a2019u5e74u91cdu70b9u5efau8bbeu9879u76ee67u4e2au5f53u5e74u5168u90e8u5b9eu73b0u5f00u5de5uff0c2020u5e74u91cdu70b9u5efau8bbeu9879u76eeu5168u90e8u5b9eu73b0u5f00u5de5u5efau8bbeuff1bu8fd1u4e24u5e74u7d2fu8ba1u5b8cu6210u6295u8d44u8fd1u4e24u5343u4ebfu5143uff0cu91cdu70b9u5efau8bbeu9879u76eeu4e2du8fd130u4e2au5df2u5b8cu5de5uff0c50u591au4e2au9879u76eeu6b63u6709u5e8fu63a8u8fdbuff0cu8ba1u5212u4e8e2021u5e74u9646u7eedu5b8cu5de5u3002

  u8fd9u5ea7u627fu8f7du201cu5343u5e74u5927u8ba1u3001u56fdu5bb6u5927u4e8bu201du91cdu6258u7684u672au6765u4e4bu57ceuff0cu6b63u6309u7167u65b0u53d1u5c55u7406u5ff5u7684u8981u6c42uff0cu671du7740u5efau8bbeu7effu8272u751fu6001u5b9cu5c45u65b0u57ceu533au3001u521bu65b0u9a71u52a8u53d1u5c55u5f15u9886u533au3001u534fu8c03u53d1u5c55u793au8303u533au3001u5f00u653eu53d1u5c55u5148u884cu533au7684u76eeu6807u624eu5b9eu63a8u8fdbu3002

  uff08u65b0u534eu793eu77f3u5bb6u5e841u670817u65e5u7535 u8bb0u8005u66f9u56fdu5382u3001u9ad8u535auff09

  u300au5149u660eu65e5u62a5u300buff08 2021u5e7401u670818u65e5 01u7248uff09

  ","summary":"u96c4u5b89u65b0u533au8bbeu7acbu4ee5u6765uff0cu575au6301u751fu6001u4f18u5148u3001u7effu8272u53d1u5c55uff0cu52aau529bu5efau8bbeu7effu8272u4f4eu78b3u65b0u533au548cu521bu65b0u9a71u52a8u53d1u5c55u65b0u533au3002u5982u4ecauff0cu5728u96c4u5b89u65b0u533au7684u5927u5730u4e0auff0c300u591au4e2au5de5u5730u5854u540au6797u7acbuff0c10u591au4e07u540du5efau8bbeu8005u663cu591cu594bu6218uff0cu4e00u5ea7u627fu8f7du7740u201cu5343u5e74u5927u8ba1u3001u56fdu5bb6u5927u4e8bu201du7684u73b0u4ee3u5316u65b0u57ceu6b63u5728u6084u7136u5d1bu8d77u3002u751fu6001u4f18u5148u7effu8272u5148u884cu6253u597du201cu84ddu7effu5e95u8272u201du5148u690du7effu3001u540eu5efau57ceuff0cu662fu96c4u5b89u65b0u533au5efau8bbeu7684u65b0u7406u5ff5u3002u201cu96c4u5b89u65b0u533au5c31u8981u9760u5b9cu5c45u7684u751fu6001u73afu5883u6765u4f53u73b0u4ef7u503cu3001u589eu52a0u5438u5f15u529bu3002","addltype":"normal","keywords":["u96c4u5b89","u65b0u533a","u53d1u5c55","u57ceu5e02","u5efau8bbe","u7effu8272","u751fu6001","u5e73u53f0","u521bu65b0","u667au80fd"],"subtitle":"u7effu8272u3001u521bu65b0u3001u667au80fdu2014u2014u89e3u7801u96c4u5b89u65b0u533au9ad8u6807u51c6u9ad8u8d28u91cfu53d1u5c55","typedata":{"audio":{"members":[]},"video":{"members":[]},"gallery":{"members":[]}},"copyright":{"name":"","url":""},"ext-xtime":1610934159255,"isdeleted":false,"aid_number":"3378373793950077535","ext-weight":null,"keyboarder":{"name":"u5218u5029","email":"liuqian@huanqiu.com"},"ext-serious":1,"fingerprint":{"s0":"5eba","s1":"006e","s2":"ba66","s3":"ef69"},"ext-original":"","ext-relation":[],"ext-songshen":false,"ext-defertime":0,"ext-CommentStatus":true,"ext-phpcmsv9aid":0,"ext-status":0,"ext-house":""}"; var article = JSON.parse(cs_article); function escapeHtml(text) { var map = { '&': '&', '<': '<', '>': '>', '"': '"', "'": ''' }; return text.replace(/[&<>"']/g, function(m) { return map[m]; }); } var oKeywordArr=''; for(var oK in article.keywords) { oKeywordArr+=escapeHtml(article.keywords[oK])+','; } window.onload = function(){ //$('#meta-k').attr('content', escapeHtml(article.keywords.join(',')).replace(/[rn]/g,"")); $('#meta-k').attr('content', oKeywordArr.substring(0, oKeywordArr.lastIndexOf(','))); // if(article.summary!=null) // { // $("#meta-d").attr('content',escapeHtml(article.summary)); // } $("#meta-d").attr('content',escapeHtml(article.summary)); } function getURL0(name) { var reg = new RegExp("(^ &)" + name + "=([^&]*)(& $)"); var r = decodeURIComponent(window.location.search).substr(1).match(reg); if (r != null) return unescape(r[2]); return null; }; function getCookieFn(key){var name=key+"=";var ca=document.cookie.split(";");for(var i=0;i

  时政2&饱览

  Politics&Look

  • 世界World
  • 军事China
  • 国内Military
  • 台湾Taiwan
  • 社会Society
  • 饱览Look

  财经&科技

  Finance&Technology

  • 财经Financial
  • 一带一路Belt and Road
  • 财调查Observation
  • 科技Technology

  轿车&数码

  Auto&Digital

  • 轿车Auto
  • 智能Smart
  • 数码Digital
  • 无人机UVA
  • 游戏Game

  日子

  Life News

  • 文旅Tourism
  • 健康Hearth
  • 教育Education
  • 质量Quality
  • 体育Sports
  • 跑步Run
  • 滑雪Skiing

  风气

  Fashion News

  • 文娱Entertainment
  • 时髦Fashion
  • 艺术Art
  • 品鉴Luxury
  • 文明Culture
  • 公益Commonweal

  特征&产品

  Featured&Products

  • 举世社评Editorial
  • 海外看我国Oversee
  • 举世 TIME
  • 环游号

  举世时报

  Newspaper Products

  • 版权数据库

  • 生命时报

  • 品牌活动

  • 举世旅行周刊

  • 举世时报公基金会

  • 挖苦与诙谐

  • 舆情中心

  • Global Times

  协作

  Cooperation

  • 商协会Chamber
  • 大数据Bigdatat
  • 商业Business
  • 城市City

  绿色、立异、智能——解码雄安新区高规范高质量展开

  雄安新区建立以来,坚持生态优先、绿色展开,尽力建造绿色低碳新区和立异驱动展开新区。现在,在雄安新区的大地上,300多个工地塔吊树立,10多万名建造者昼夜奋战,一座承载着"千年大计、国家大事"的现代化新城正在悄然兴起。

  生态优先绿色先行 打好"蓝绿底色"

  先植绿、后建城,是雄安新区建造的新理念。

  "雄安新区就要靠宜居的生态环境来体现价值、添加吸引力。"雄安集团生态公司相关负责人介绍说,2017年11月13日,雄安新区在"千年秀林"9号地块栽下榜首棵树。到2020年末,雄安新区总造林面积已达41万亩,树木达200多种。

  雄安新区容城县高小王村乡民对近几年的环境改变深有体会:现在树越来越多,天蓝了,鸟多了,空气新鲜呼吸顺利了,野兔、山鸡在"千年秀林"里也很常见。

  登上"千年秀林"里的二层观景渠道远眺,健壮的油松在隆冬中仍然生气勃勃,栾树、银杏、国槐等组成的大片森林,静静地等候春天的到来。

  依据规划,未来雄安新区将镶嵌在蓝绿交错的生态空间之中,蓝绿空间占比稳定在70%。其间,"千年秀林"是"绿色"的代表,而"蓝色"指的是"华北明珠"白洋淀。

  白洋淀之于雄安,犹如西湖之于杭州。我国工程院院士曲久辉表明,白洋淀生态环境处理、维护关系到区域生态安全和新区生态文明建造,直接影响着京津冀区域生态安全和可持续展开进程。

  雄安新区生态环境局党组成员、一级调研员程钢说,2020年雄安新区策划施行了9大类、40个白洋淀生态环境归纳处理项目;累计施行9次府河上游保定雨污水下泄应急处置作业,保证不让一滴污水流入白洋淀。

  雄安新区公共服务局副局长王荣说,到2020年末,白洋淀360平方公里内和入淀河流两边外延1000米范围内的稻田、藕田全面退出;关停淀区、淀边、以及境内上游河流1公里范围内的畜禽养殖场(户)4069家。一起依托区域调水工程,白洋淀生态补水共约5.56亿立方米,白洋淀湖心区水质到达Ⅳ类。

  雄安新区出产日子方式和城市建造运营形式,也都将是绿色低碳的。从绿色社区到绿色修建,再到公共设施配套,都指向发明美好日子这一意图。

  尽力打造遵循新展开理念的立异展开演示区

  在全面深化变革的大棋局中,雄安争当"变革前锋",经过斗胆探究、先行先试,不断推动准则立异、体系立异、科技立异,奋力打造优化营商环境的标杆城市和立异展开的演示城市。

  在经济转向立异驱动的高质量展开阶段,人才作为展开榜首要素的重要性不断凸显。前不久,雄安新区管委会正式印发《河北雄安新区居住证施行方法(试行)》和《河北雄安新区积分落户方法(试行)》,自2021年起试行居住证和积分落户准则,标志着雄安新区深化人口处理服务准则变革迈出坚实脚步。

  雄安新区管委会有关负责人表明,雄安新区的居住证准则和积分落户准则便是要向新区大规模开发建造期所需的各类人才敞开大门,让他们"来得了、留得住、展开好",为新区建造展开奠定坚实的人才根底。

  深化"放管服"变革。推动行政批阅局变革形式,推广"一枚印章管批阅",活跃推动国家部委批阅权限向新区下放。河北省政务办电子签章在雄安新区使用落地,345项答应事项在雄安新区政务服务中心完成"无差别受理"。

  探究契合新区建造展开需要的土地供应方针。据了解,新区归纳考虑建造展开需要,不断完善土地出让、租借、租让结合、混合空间出让、作价出资入股等多元化土地利用和供应形式,为雄安新区重点项目土地供应作业供应了重要依据和方针供应。

  展开"证照别离"全掩盖变革,172项"证照别离"批阅事项分类推动。企业开办全流程1个作业日内办结,35个"证照联办"事项处理时限均匀缩短62%。到2020年12月31日,新区本级企业共有3516户,注册资本3198.04亿元。

  数字与实体城市"孪生共长" 让新区更智能

  城市核算中心、块数据渠道、自主可控区块链渠道、数字路途分级规范、数字根底设施建造……跟着一批城市级智能渠道的建立、一批规范的印发、一批新基建项意图落地,雄安新区智能城市"破茧而出"。

  雄安新区首席信息官张强介绍,雄安新区现已建立起以"一中心四渠道"(城市核算中心、物联网渠道、视频一张网渠道、CIM渠道和块数据渠道)为中心的智能城市根底结构,多项关键技术现已完成立异打破。

  雄安新区规建局副局长刘利锋说:"雄安是根据CIM的全城才智化,在此渠道上能够把城市各专业数据进行集成,然后到达规划一张图、建造监管一张网、城市处理一盘棋的新格局。"

  经过规划建造BIM(修建信息模型)批阅体系,能够看到雄安新区各类工程项目,跟着规划、规划、施工到建成在渠道上全进程的孪生共长。在雄安数字"孪生城市"上,还能看到"地下"城市版别,各类归纳管廊、智能操控设备布置其间。

  "在数字城市规范方面,咱们现已拟定出台了15项规范,一起城市核算、数据渠道、区块链等一些关键技术正在加速落地,整个雄安新区数字城市正呈现从0到1的打破。"雄安新区党工委委员、管委会副主任吴水兵说。

  据了解,雄安新区2019年重点建造项目67个当年悉数完成开工,2020年重点建造项目悉数完成开工建造;近两年累计完成投资近两千亿元,重点建造项目中近30个已竣工,50多个项目正有序推动,方案于2021年连续竣工。

  这座承载"千年大计、国家大事"重托的未来之城,正依照新展开理念的要求,朝着建造绿色生态宜居新城区、立异驱动展开引领区、协调展开演示区、敞开展开先行区的方针厚实推动。

  (新华社石家庄1月17日电 记者曹国厂、高博)

  《光明日报》( 2021年01月18日 01版)

  来源:版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们会及时删除。联系QQ:110-242-789

  31  收藏